Home » Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo2023-05-02T10:16:57+02:00

Paletové hospodárstvo

Tovar je dodávaný na drevených paletách, rozmer 120 x 100 cm, 120 x 80 cm, 100 x 100 cm, 100 x 80 cm a 100 x 60 cm, všetky s označením IN, alebo CSD a europaletách, rozmer 120 x 80 cm. Orientačná váha jednej palety je 25 kg.

Palety sú od 1. 5. 2023 zálohované sumou 15 €/ks. Uvedená cena je cena bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovania manipulačno-amortizačného poplatku vo výške 1,50 €/ks. Uvedená cena je bez DPH. Palety v pôvodnej zálohe 20 €/ks bez DPH sa budú vykupovať maximálne do termínu 15. 12. 2023.

Kupujúci má právo na výmenu paliet pri odbere alebo ich vrátenie predávajúcemu za nasledovných podmienok:

  • Vrátené palety musia byť rovnakého druhu, nepoškodené a uložené na seba (nie do seba).
  • Palety musia byť vrátené v sídle výrobcu a od kupujúcich, ktorí doložia z ktorej dodávky sa palety vracajú (dátum a číslo faktúry alebo dodacieho listu).
  • Nepoškodené palety musia byť vrátené do 180 dní odo dňa, kedy bola dodávka uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobraté spolu s tovarom.

Správne uložené palety

Nesprávne uložené palety

V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.3. Všeobecných obchodných a dodacích podmienok CITY STONE DESIGN s.r.o., je predávajúci povinný prevziať palety späť a vrátiť kupujúcemu fakturovanú cenu paliet. Predávajúci však nie je povinný palety vykúpiť v období medzi 10. 12. bežného roka a 10. 1. roka nasledovného, z dôvodu inventarizácie.

Poškodené palety sa nevykupujú. Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä nasledovné vady:

  • Chýba, alebo je zlomená nožička (hranol) na palete.
  • Na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek.
  • Medzery medzi jednotlivými doskami na ložnej ploche nesmú byť väčšie ako 5 cm – dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva – prehnitá nožička alebo doska.
  • Dosky nesmú byť z tenkého dreva.

Poškodená paleta

Poškodená paleta

Poškodená paleta

Poškodená paleta

V prípade, ak palety budú vykazovať drobné vady, podľa uváženia predávajúceho, predávajúci môže vykúpiť palety z drobnými vadami, v tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet.

Pri vrátení paliet sa musí kupujúci preukázať návratkou, na ktorej bude uvedená presná adresa odberateľa a počet paliet, zároveň musí byť uvedené číslo faktúry (dodacieho listu), ktorou boli palety odobraté. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú palety od kupujúcich prevzaté a náklady spojené s vrátením paliet znáša kupujúci v plnej výške.

Návratka Šaľa (PDF)
Návratka Geča (PDF)

V prípade, ak kupujúci vráti nepoškodené palety neskôr ako 180 dní odo dňa, kedy bola dodávka uskutočnená, má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice (50%) fakturovanej ceny paliet a to iba v prípade, že predávajúci bude súhlasiť s prevzatím paliet, pričom predávajúci v takomto prípade si vyhradzuje právo odmietnúť prevzatie paliet.

Nepoškodená a označená paleta

Onačenie „IN“

Označenie „CSD“

Go to Top