Home » Ekologické princípy

Ekologické princípy

Ekologické princípy2024-05-31T08:53:06+02:00

Ekologické princípy

Jednou z najväčších výziev súčasnosti je dostať klimatickú krízu pod kontrolu. Každé alternatívne riešenie, ktoré k tomu prispeje, sa preto počíta. Na boj proti globálnemu otepľovaniu sú potrebné produkty šetrné k životnému prostrediu, udržateľné a klimaticky neutrálne. Spotreba prirodzených zdrojov tiež ďaleko presahuje to, čo je pre Zem tolerovateľné a aby budúce generácie mohli kvalitne žiť, je potrebné znižovať spotrebu zdrojov. Uzavreté materiálové cykly sú preto nepochybne naliehavé a potrebné. Spoločnosť CITY STONE DESIGN s.r.o., ako výrobca betónovej dlažby, platní a betónových plotových systémov, kladie dôraz na environmentálnu udržateľnosť a pri nastavovaní svojich cieľov preferuje okrem kvality výrobkov a spokojnosti zákazníkov aj činnosti smerujúce k starostlivosti o životné prostredie. Ekologická ochrana pri výrobe, balení a preprave k zákazníkovi je v závodoch optimalizovaná a každý rok je posúvaná k vyšším štandardom s prihliadnutím na životné prostredie. Všetky betónové výrobky v CITY STONE DESIGN sú recyklovateľné, pretože sú vyrábané z prírodných materiálov, ako sú kamenivo, cement, voda i farebné pigmenty.

ZDROJE

Ochrana životného prostredia a znižovanie emisií CO2 začína v CITY STONE DESIGN obstaraním základných surovín potrebných pre výrobu betónových výrobkov. Vo výrobe používame cementy firmy DANUCEM z produktovej kategórie ECO2CLASS. Všetky výrobné závody efektívne a zodpovedne využívajú dostupné prírodné zdroje z veľmi krátkych vzdialeností od 40 do maximálne 90 km.

VÝROBA

Vo výrobe sú využívané moderné stroje a zariadenia šetriace energiu a staršie technológie sú nahradzované novými vysoko efektívnymi a nízkoenergeticky náročnými technológiami z pohľadu spotreby energie, olejov, vody a emisií. Spotrebu energií znižujú aj malé detaily, ako je zavádzanie ekonomických LED svetiel do výrobných priestorov.

BALENIE

Spôsob balenia výrobkov prešiel rokmi určitým vývojom. Postupne sa upustilo od balenia paliet do zmršťovacích fólií a vriec vyrobených z plastu a pristúpilo sa k súčasnému štandardu a to k baleniu s minimálnym množstvom prekrývacej fólie a páskovacieho materiálu. Na predeľovanie jednotlivých vrstiev sa využívajú produkty vyrobené z recyklovaných PET materiálov. Taktiež pripravený tovar dodávame na drevených paletách, ktoré späť vykupujeme, čím sa dostávajú opakovane do obehu.

VYUŽITIE

Spevnenie plôch betónovými dlažbami má nesporne veľa výhod. Okrem širokých možností využitia podľa zaťaženia, veľkej ponuky farebného prevedenia, tvarov a rôznorodých povrchov, má aj minimálne nároky na údržbu, mimoriadnu pevnosť a odolnosť, jednoduchú pokládku a možnosť rozobratia. Pre riešenia vodopriepustných plôch sú v ponuke rôzne ekologické dlažby. Veľmi významnou vlastnosťou z pohľadu udržateľnosti je však možnosť recyklovania celého produktu a tým jeho opätovné využitie.

city stone design_zivotny cyklus betonovej dlazby_final

DOPADY VÝROBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnosti narastá záujem spoločnosti o povedomie, akú environmentálnu stopu zanechávajú vyrobené produkty počas ich životného cyklu. Dopad všetkých fáz výroby produktu na životné prostredie transparentne prezentuje medzinárodne uznávaný dokument EPD (Environmental Product Declaration), ktorý získala naša spoločnosť CITY STONE DESIGN s.r.o. na vybranú produktovú skupinu betónových výrobkov pre oba výrobné závody. V dokumente sú zahrnuté informácie získané metódou posudzovania životného cyklu, tzv. LCA štúdiou, na základe noriem ISO 14025:2006 Environmentálne vyhlásenie typu III., STN EN 14040 a STN EN 14044.

Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD) je verejne prístupné na medzinárodnom portáli environdec.com.

VÝZNAM CERTIFIKÁTU EPD

 • preukázanie dopadu produktu na životné prostredie počas celej doby jeho životnosti

 • smerovanie spoločnosti k udržateľnému hospodáreniu

 • transparentnosť procesov a komunikácie

 • možnosť voľby pri výbere produktu podľa udržateľnosti

 • významný míľnik k ochrane klímy v našej spoločnosti

EPD certifikát
citystonedesign_ikonka recyklacie-final 1

RECYKLÁCIA BETÓNOVÝCH PRODUKTOV

V určitom okamihu životnosti betónových dlažieb je možné ich podrviť a následne opäť využiť ako vstupnú surovinu vo výrobe, ale aj na spodné vrstvy pre spevnené plochy. Už niekoľko rokov sa vo všetkých výrobných závodoch CITY STONE DESIGN zhodnocujú priamo odpady z výroby, ako aj nezhodné výrobky. Po vhodnom roztriedení sú vrátené späť do výrobného procesu, čím sú opätovne využité.

K využívaniu betónového recyklovaného materiálu z vlastných zdrojov sa prvotne pristúpilo pri všetkých ekologických dlažbách, kde tento podiel tvorí 25 až 30 % v spodnej vrstve dlažbovej tvarovky. Ekologické dlažby majú tak okrem významného vplyvu na odvádzanie vzácnych zrážkových vôd priamo do pôdy aj veľký dosah na ochranu životného prostredia využívaním recyklovaných materiálov vo výrobnom procese a tým aj k znižovaniu odpadu.

Produkty s recyklovaným materiálom

AKÝ VÝZNAM MÁ RECYKLÁCIA?

Neoddeliteľnou súčasťou stratégie a filozofie našej spoločnosti sú aj určité nastavenia na rôznych úrovniach manažmentu aj z pohľadu ekologickej výroby a ochrany životného prostredia. Zhodnocovaním a opätovným využívaním betónového odpadu naša spoločnosť len potvrdzuje smer svojho rozvoja k udržateľnému spôsobu hospodárenia.

Postupné využívanie recyklovaného betónového materiálu u viacerých našich produktov vnímame ako jeden z našich hlavných cieľov, ktorý budeme ďalej rozvíjať, pretože týmito krokmi:

 • ZNIŽUJEME TVORBU ODPADU –  čím zmierňujeme zaťaženie životného prostredia, pretože využívaním betónového recyklátu prispievame k redukovaniu tvorby odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach.
 • ŠETRÍME PRÍRODNÉ ZDROJE – napomáhame k znižovaniu spotreby primárnych surovín opätovným využívaním betónového odpadu v našich výrobkoch.
 • ŠETRÍME ENERGIOU – samotná výroba je menej energeticky náročná, čím sa znižujú emisie oxidu uhličitého (CO2) a ďalších skleníkových plynov.
 • ZNIŽUJEME ZAŤAŽENIE CIEST – nákupom vstupných surovín z blízkeho okolia a recykláciou betónového odpadu priamo na mieste sa z výrobného procesu vypustí niekoľko operácií spojených so zabezpečením a skladovaním surovín, čo má za následok redukovanie nadmerného zaťaženia ciest dopravou.
 • VYTVÁRAME DVOJAKÝ ÚŽITOK– výrobou ekologických dlažieb so špeciálnym EKO dizajnom prispievame nielen k využívaniu recyklovaných materiálov, ale po ich zabudovaní aj k zabezpečeniu dostatočnej priepustnosti povrchu pre zachytenie cennej dažďovej vody v prostredí a k zabezpečeniu kolobehu vody.

VÝHODY EKOLOGICKÝCH DLAŽIEB

 • EKOLOGICKÉ DLAŽBY ZABEZPEČUJÚ DOBRÚ INFILTRAČNÚ SCHOPNOSŤ POVRCHU, PRETOŽE ODVÁDZAJÚ ZRÁŽKOVÚ VODU PRIAMO DO PÔDY.
 • ZLEPŠUJÚ ZÁSOBOVANIE PROSTREDIA VODOU, KTORÉ UDRŽIAVA ŽIVOTNÉ PODMIENKY PRE OKOLITÉ RASTLINY.
 • ZABEZPEČUJÚ PRIRODZENÝ KOLOBEH VODY A BIOTOPY PRE RASTLINY A ŽIVOČÍCHY.
 • UMOŽŇUJÚ ZVÝŠENÉ VYPAROVANIE DAŽĎOVEJ VODY A NIŽŠIE OTEPĽOVANIE PROSPIEVAJÚCE MIKROKLÍME.
 • NAPOMÁHAJÚ K ODĽAHČENIU KANALIZÁCIE A ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD.
 • ŠETRIA NÁKLADY NA ODVODNENIE, PRETOŽE REGULUJÚ PRÍVALOVÉ DAŽDE, ČÍM SA ZNIŽUJE RIZIKO POVODŇOVÝCH ŠKÔD A ERÓZIÍ.
 • VYTVÁRAJÚ SPEVNENÉ ZELENÉ PLOCHY VHODNÉ NA POCHÔDZNE AJ POJAZDNÉ ÚČELY.
VIAC O VÝZNAME A VÝHODÁCH
Predajné miesta
Výstavné plochy
Go to Top