1 apríla, 2022

Postup pri výstavbe svahových tvárnic

Svahové tvárnice  slúžia na výstavbu okrasných lemov, na spevnenie miernych svahov, alebo na oživenie vyvýšeného vstupu do domu či na terasu, prípadne na ohraničenie jednotlivých a výškovo odstupňovaných zón záhrady. Postup a spôsob výstavby stien zo svahových tvárnic je závislý na zamýšľanej funkcii steny (oporná, ochranná a pod.), na výške steny, na uhle sklonu svahu a na štruktúre zeminy tvoriacej svah. Pri použití tvaroviek stena môže byť kolmá, alebo môže kopírovať mierny svah do sklonu cca 60°.

Pri požiadavke na výstavbu steny vyššej ako 1,2 m je nutná konzultácia so statikom s ohľadom na typ zeminy a ďalšie okolnosti daného miesta. Podľa polohy uloženia tvárnic môžete kopírovať rovné, alebo ľubovoľne zatočené pôdorysné línie.

Prezrite si nasledovný pracovný postup pri výstavbe svahových tvárnic.

Použitý materiál

 • Svahové tvárnice
 • Rýľ, lopata,
 • Fúrik, vedro
 • Vodováha, gumené kladivo
 • Motúzik
 • Kovová výstuž
 • Lata
 • Sklonomer
 • Vibračná platňa, resp. dusadlo
 • Drenážna rúra, geotextília
 • Rastliny na výsadbu
 • Ochranný odev
 • Ochranné rukavice

Krok 1 – Výkop a zakladanie

Výkop zhotovte min. o 30 cm širší, ako je šírka opornej steny, príp. zhotovte podľa projektu. V závislosti od podmienok sú k dispozícii dva druhy založenia:

 • a) pásy zo suchého betónu šírky 40 cm s hrúbkou 20 až 35 cm (v prípade málo únosného alebo nesúrodého podložia vložte do betónového pásu výstuž), na čelnej strane zrealizovať nárazový ozub šírky 10 cm a výšky 8 cm, pod pásmi sa musí nachádzať nemrznúca zhutnená štrková vrstva hr. 150 mm.

Krok 2 – Výkop a zakladanie

 • b) Betónové základy z prostého (resp. vystuženého) betónu min. B15 (nutne použite vždy pri stenách s výškou nad 1,2 m, alebo pri málo únosných zeminách).
 • Horná úroveň základov musí byť v oboch smeroch vodorovná! Spodná hrana základov musí ležať v nezámrznej hĺbke min. 80 cm (v prípade potreby dosiahnete túto hĺbku štrkovým vankúšom).
 • Aby ste zabránili vodorovnému posunu steny, musíte prvý rad tvárnic (resp. päta steny na výšku 0,15 x výška steny) zasypať (zabetónovaný) v celej ploche.

Krok 3 – Osadenie drenážnej rúry

 • Vedľa základového pásu je vhodné v spáde uložiť perforovanú drenážnu rúru, ktorá je určená na odvodnenie plytko založených dlažieb a pozemných objektov.
 • Slúži tiež ako vsakovacie potrubie – zemný infiltračný systém.
 • Perforovanú drenážnu rúru uložte do štrkového obsypu.
 • Medzi drenážnu vrstvu a zeminu umiestnite geotextíliu, ktorá tvorí bariéru medzi terénom a štrkovou vrstvou.

Krok 4 – Ukladanie tvárnic

 • Vegetačné tvárnice ukladajte ručne nasucho. Môžete použiť aj kladenie do cementového lôžka, maltou viete tiež vyrovnať drobné nerovnosti úložných plôch.
 • Svetlá vzdialenosť medzi povrchmi priliehajúcich tvárnic by mala byť cca 5 mm.
 • Pri ukladaní dodržujte rozmiestnenie tvárnic podľa projektu.
 • Tvárnice natočte na vzdušnú stranu buď dvomi stranami, stenu je možné vyhotoviť ako uzavretú resp. zazelenenú.

Krok  5 – Dodržanie sklonu svahu

 • Sklon docielite posunutím každého ďalšieho radu tvárnic smerom dozadu o príslušný rozmer.
 • Pri sklone steny menšom ako 80° venujte zvláštnu pozornosť dostatočnému zhutneniu zadnej výplne.
 • Ukončenie steny realizujte na kolmo (netreba špeciálne ukončovacie tvárnice).
 • Prečnievajúce dná tvárnic mimo povrch steny ukončite platňami, resp. betónom.

Krok 6 – Zadná výplň

 • Po uložení max. 2 radov začnite so zasýpaním zadného priestoru steny.
 • Zásypový materiál nanášajte postupne po vrstvách max. 30 cm a každú vrstvu zhutnite.
zadná výplň svahových tvárnic

Krok 7 – Zhutnenie

 • Výplňový materiál v dutinách zhutnite ručne a v zadnom priestore pomocou vibračného zariadenia.
 • Obvykle na zásypový materiál sa používa pôvodný odkop.
 • Materiál musí byť nesúdržný a vodopriepustný.
zhutnenie svahových tvárnic

Krok 8 – Výplň dutín

 • Polovicu objemu svahových tvárnic vyplňte humusovitou zeminou alebo rašelinou podporujúcou rast rastlín.
 • Odvodnenie zadnej výplne realizujte cez otvorenú plochu steny.
 • Pri predpoklade veľkého množstva dažďovej vody zabudujte v spodnej časti zadnej výplne drenáž.
 • V prípade kolmej steny musíte stabilitu steny zaistiť vyplnením štrkom frakcie 16-32 mm.
výplň svahových tvárnic

Krok 9 – Konečná úprava

 • Na záver vysaďte rastliny. Osadiť ich môžete svojpomocne, alebo poverte zazelenením profesionálnu záhradnícku firmu.
 • K osadeniu sú vhodné priľnavé alebo plazivé rastliny ako napr. jalovec, kosodrevina, brečtany, lesné jahody, alebo suchomilné byliny, trvalky a trávy.
 • Po vysadení počítajte s dostatočným zavlažovaním.
výstavba múrikov zo svahových tvárnic
Go to Top